REGULAMIN SKLEPU GAMESTACJA.PL

§ 1. Postanowienia ogólne

Sklep internetowy www.gamestacja.pl (zwany dalej Sklepem) prowadzony jest przez: Gamestacja Małgorzata Dąbrowska z siedzibą w Warszawie, ul.Wałbrzyska 11 lok.19 02-739, NIP  5212950387, Regon 147324740, z którym klienci kontaktować się mogą pod adresem mailowym: sklep@gamestacja.pl.

Sklep internetowy jest prowadzony pod adresem internetowym: www.gamestacja.pl

§ 2. Rejestracja użytkownika

Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży ze Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu jest prawidłowa rejestracja Nabywcy a w szczególności, ale nie wyłącznie, prawidłowe wypełnienie przez Nabywcę formularza rejestracyjnego.

W prawidłowo wypełnionym formularzu rejestracyjnym nabywca powinien podać swoje następujące dane: 

- Imię i nazwisko
- Adres zamieszkania
- Adres dostarczenia towaru
- Numer telefonu Nabywcy
- Adres e-mail
- Data urodzenia (opcjonalnie)
Prawidłowa rejestracja zostanie potwierdzona poprzez wyświetlenie komunikatu systemu o poprawnym zakończeniu procesu rejestracji. 

Sprzedawca nie odpowiada za jakiekolwiek szkody wynikłe z niepoprawności, nieprawdziwości lub nie aktualności danych podanych przez Nabywcę w formularzu rejestracyjnym, spowodowanych w szczególności, ale nie wyłącznie, przez błędne podanie danych kontaktowych lub adresu odbioru. 

§ 3. Złożenie zamówienia oraz realizacja transakcji

W celu złożenia zamówienia Nabywca powinien określić towar, który zamierza nabyć poprzez dodanie towaru do jego „koszyka”. 

W koszyku musi się znajdować minimum 1 sztuka towaru.

Złożenie zamówienia następuje poprzez wybranie opcji "Realizuj zamówienie" dostępnej w koszyku, następnie wybranie sposobu dostawu oraz formy płatności która powoduje obowiązek zapłaty. Informacja o obowiązku zapłaty umieszczona jest na przycisku z wyborem formy płatności.   

Po złożeniu zamówienia, system automatycznie wysyła do nabywcy na jego adres e-mail potwierdzenie złożenia zamówienia.

Potwierdzenie zamówienia dostarczone w formie treści cyfrowych służy wyłącznie przekazaniu Kupującemu informacji, o których mowa w art. 12 ust. 1 ustawy o prawach konsumenta.

Celem odbioru potwierdzenia zamówienia, Nabywca powinien dysponować co najmniej: komputerem klasy PC z urządzeniami wejścia takimi jak mysz i klawiatura oraz wyjścia takimi jak monitor wraz ze sterownikami, posiadającym połączenie do sieci Internet, z zainstalowanym systemem operacyjnym Windows XP i wyższym, systemem Linux lub OSX, przeglądarkę internetową taką jak Firefox, Chrome czy Internet Explorer oraz posiadać dostęp do poczty elektronicznej.

Przekazanie zamówienia do realizacji, to jest w celu dostarczenia towaru nabywcy, następuje w ciągu dwóch dni roboczych od momentu złożenia zamówienia przez nabywcę. Nabywca jest informowany w osobnym mailu, o przekazaniu zamówienia do realizacji. 

Do momentu przekazania zamówienia do realizacji nabywca może zmienić bądź anulować zamówienie. Po tym terminie zmiana lub anulowanie zamówienia jest niemożliwe. 

Przekazanie towaru do realizacji może opóźnić się z następujących powodów:

- Braku towaru w magazynie.
- Konieczności przygotowania towaru do wydania w związku z jego charakterystyką użytkową.
- Błędu systemu komputerowego.

W wypadku opóźnienia realizacji zamówienia Sprzedawca zobowiązany jest poinformować nabywcę o przewidywanym terminie opóźnienia realizacji transakcji za pomocą poczty e-mail lub tel. kontaktowego. 

W wypadku, gdy towar przestanie być dostępny na rynku, Sprzedawca zastrzega sobie prawo anulowania zamówienia i poinformowania o tym klienta za pomocą poczty e-mail lub tel. kontaktowego. 

§ 4. Płatność

Nabywca powinien dokonać zapłaty ceny za zamówione towary za pomocą następujących form płatności: 

Zapłać przy odbiorze - płatność następuje przy odebraniu towaru od kuriera/listonosza, do rak kuriera/listonosza; 

Zapłać przelewem – w Sklepie istnieje możliwość zapłaty przelewem bankowym. 
Cene za zamówione towary należy przelać na konto bankowe podając w tytule przelewu numer zamówienia. Wpłaty należy dokonać na konto bankowe:   

97 1140 2004 0000 3002 7523 5438 

Na płatność składa się cena towaru oraz koszt dostarczenia towaru. 

Koszt dostarczenia towaru zgodny jest z informacjami zamieszczonymi na stronie Sklepu.

W przypadku, gdy nabywca wybrał jako sposób płatności przelew, Sprzedawca przekazuje towar kurierowi do realizacji zamówienia, tj. w celu dostarczenia go Nabywcy, po dokonaniu płatności przez Nabywcę. 

W przypadku, gdy nabywca nie dokonał płatności w terminie do 21 dni od dnia złożenia zamówienia Sprzedawca jest uprawniony do anulowania zamówienia. 

§ 5. Dostarczenie towaru

Towar zostanie dostarczony do miejsca wskazanego w formularzu rejestracyjnym jako "Adres wysyłki". 

Wszystkie towary są wysyłane za pośrednictwem Poczty Polskiej, oraz kurierem Siódemka. W przypadku uszkodzeń paczki zalecane jest spisanie protokołu szkodowego, który ułatwi dochodzenie ewentualnych roszczeń.

Przesyłki są wysyłane i dostarczane w dni robocze.

gamestacja.pl nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w dostarczeniu przesyłek powstałe z przyczyn niezależnych od gamestacja.pl , w tym leżących po stronie firm przewozowych.

Do kosztów zakupionych produktów doliczany jest koszt przesyłki. Koszt ten zależy od wybranej formy wysyłki i rodzaju płatności. Koszty przesyłki dostępne są w zakładce Wysyłka.

Koszty przesyłek stanowią ceny brutto wyrażone w polskich złotych (zawierają podatek VAT w obowiązującej stawce).

Do odebrania towaru uprawniony jest Nabywca lub osoby przez niego upoważnione. 

W przypadku, gdy przy odbiorze Nabywca stwierdzi uszkodzenia mechaniczne dostarczonego towaru wskazujące na jego uszkodzenie bądź niekompletność, nabywca uprawniony jest do odmowy przyjęcia towaru.

Dla skuteczności odmowy przyjęcia towaru Nabywca powinien wypełnić stosowne dokumenty przewozowe. Nie wypełnienie tych dokumentów uważane będzie za przyjęcie towaru przez Nabywcę.

W przypadku zamówienia opłaconego z góry i nie odebraniu przesyłki użytkownik zobowiązany jest do poniesienia kosztów przesyłki.  

§ 6. Szczególne prawa nabywcy będącego konsumentem

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi zawierania umów z konsumentem na odległość, za pomocą środków komunikowania na odległość, Nabywcy w rozumieniu tego regulaminu, będącemu konsumentem, przysługuje prawo do odstąpienia od umowy.

Do odstąpienia od umowy dochodzi przez złożenie przez Nabywcę oświadczenia na piśmie o odstąpieniu od umowy.

Oświadczenie o odstąpieniu może zostać złożone Sprzedawcy w terminie do 14 dni liczonych od dnia dostarczenia Nabywcy towaru. Dla skuteczności odstąpienia nie jest wymagane podanie w oświadczeniu nabywcy przyczyn odstąpienia. 

Towar powinien być zwrócony w stanie niezmienionym chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu, tj. Nabywca powinien postępować z towarem mając na uwadze, konieczność jego ewentualnego, późniejszego zwrotu. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

W wyniku odstąpienia przez Nabywcę od umowy, jest on zobowiązany do niezwłocznego zwrotu towaru na własny koszt Sprzedawcy wraz z fakturą VAT lub paragonem fiskalnym wystawionym przez Sprzedawcę. 

Prawo odstąpienia nie przysługuje w wypadkach sprzedaży towarów będących nagraniami wizualnymi oraz audialnymi oraz zapisanych na nośnikach programów komputerowych, gdy Nabywca usunie ich oryginalne opakowanie (np. folię), a także towarów, które ulegają szybkiemu zepsuciu. 

Sprzedawca zwraca Nabywcy cenę towaru przelewem na konto wskazane przez Nabywcę w oświadczeniu o odstąpieniu od umowy. Zwrot nastąpi w terminie do 14 dni od dnia otrzymania przez Sprzedawcę oświadczenia Nabywcy o odstąpieniu od umowy.

§ 7. Reklamacje

Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827)  konsument, który zawarł umowę na odległość może od niej odstąpić w terminie 14 dni od dnia wydania rzeczy, a gdy umowa dotyczy świadczenia usług - od dnia jej zawarcia, składając stosowne oświadczenie na piśmie. Prawo odstąpienia od umowy na podstawie powołanego przepisu nie przysługuje konsumentowi, który wyraził zgodę na rozpoczęcie świadczenia usług przed upływem 14 dni od zawarcia umowy. Produkty zabezpieczone fabrycznie przed otwarciem nie mogą być zwrócone po usunięciu oryginalnego opakowania lub ewentualnych zabezpieczeń (nagrania audio, programy komputerowe).
Odstąpienie od umowy następuje poprzez złożenie stosownego oświadczenia na piśmie. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy należy wysłać na adres siedziby GAMESTACJA.PL (wskazany w §1 Postanowienia ogólne niniejszego Regulaminu, lub poniżej):

Gamestacja, 

ul.Wałbrzyska 11 lok.19

02-739 Warszawa 

GAMESTACJA.PL umożliwia złożenie oświadczenia także drogą elektroniczną na adres e-mail:sklep@gamestacja.pl.

Wykonanie prawa odstąpienia od umowy możliwe jest także za pomocą formularza odstąpienia od umowy, który dostępny jest na stronie internetowej:

www.gamestacja.pl/pliki/upload/odstapienie_od_umowy.pdf

Termin 14-sto dniowy, liczy się od dnia wydania rzeczy, rozumianego jako objęcie rzeczy w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez konsumenta osobę trzecią inną niż przewoźnik.

Towar należy odesłać niezwłocznie po złożeniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy, nie później niż w terminie 14 dni w stanie niezmienionym.

Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.

Podstawą dokonania zwrotu towaru jest dowolny dokument potwierdzający fakt zawarcia umowy, np. oryginał paragonu fiskalnego lub faktura VAT.

Aby dokonać zwrotu nieużywany towar w oryginalnym, kompletnym opakowaniu należy dostarczyć na adres sklepu:

Gamestacja, 

ul.Wałbrzyska 11 lok.19

02-739 Warszawa 

Pieniądze - w wysokości 100% wartości zamówienia będą zwrócone przelewem na rachunek bankowy klienta. Koszty bezpośredniego odesłania (zwrotu) towaru do Sprzedawcy w związku z dokonanym odstąpieniem od umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia wydania rzeczy ponosi Klient.

Jeżeli Klient wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez przedsiębiorcę, przedsiębiorca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:

  • świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo do odstąpienia od umowy;
  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  • w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  • zawartej w drodze aukcji publicznej;
  • dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

§ 8. Ochrona danych osobowych

Sprzedawca uprawniony jest do przetwarzania danych osobowych Nabywcy w zakresie, jakim jest to konieczne dla realizacji umowy sprzedaży zawartej pomiędzy Stronami.

Wszelkie dane osobowe Nabywcy, w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych, które Sprzedawca gromadzi i przetwarza w zakresie określonym w pkt. 1, będą przechowywane oraz przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z 29 sierpnia 1997 roku - o ochronie danych osobowych. Zgodnie z przepisami ustawy określonej w pkt. 2, Nabywcy przysługuje prawo do wglądu, aktualizacji oraz korekty swoich danych przetwarzanych przez Sprzedawcę.

Danych osobowych Nabywcy, Sprzedawca nie udostępnia osobom trzecim w jakiejkolwiek formie. 

Dane osobowe użytkowników są chronione zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 roku, nr 101 poz. 926), w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.

Rejestracja w sklepie internetowym www.gamestacja.pl wymaga wyrażenia przez użytkownika zgody na przetwarzanie jego danych osobowych w zakresie i celu niezbędnym do korzystania z usług świadczonych przez gamestacja.pl w ramach Serwisów, w tym na przekazywanie danych osobowych podmiotom trzecim, przy pomocy których gamestacja.pl świadczy usługi w ramach Serwisów.

§ 9. Postanowienia końcowe

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie stosowane będą w pierwszej kolejności przepisy kodeksu cywilnego oraz ustaw szczególnych regulujących sprzedaż konsumencką. 

W przypadku rozbieżności lub sporów dotyczących postanowień regulaminu Strony zobowiązują się do rozwiązania ich na drodze polubownej. W przypadku gdyby starania te nie przyniosły rezultatu sądem właściwym dla rozstrzygnięcia sporu będzie sąd właściwy miejscowo dla siedziby Sprzedawcy. 

Nabywca będący konsumentem posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

- Nabywca uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży.

- Nabywca uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Nabywcą a Sprzedawcą.

- Nabywca może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Nabywcą a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem e-mail porady@dlakonsumentow.pl.

Regulamin oraz oświadczenie o odstąpieniu od umowy są również dostępne na stronie sklepu internetowego, w formacie umożliwiającym pobranie ich przez Nabywcę. 

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość. 

Regulamin sklepu internetowego GAMESTACJA.PL